jubilej


Најнови вести

(22.04.2017)
тоцка ИЗБЕРЕТЕ МАТИЧЕН ЛЕКАР КАЈ НАС

(22.02.2017)
тоцка СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА- ДО 30% ПОПУСТ НА ТЕСТОВИ ЗА АЛЕРГИИ

(21.02.2017)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО МЕДИЦИНА НА ТРУДОТ

(09.01.2017)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на СПЕЦИЈАЛИСТ ПО ИНТЕРНА МЕДИЦИНА

(13.08.2016)
тоцка ОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ на БИОХЕМИЧАР

(11.07.2016)
тоцкаКонкурс  за  упатување  на  специјализација

(07.05.2016)
тоцкаОГЛАС за ВРАБОТУВАЊЕ:ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  ИНТЕРНИСТ и ДОКТОР- СПЕЦИЈАЛИСТ  по МЕДИЦИНА на ТРУДОТ

(07.04.2015)
тоцкаОдбележан Нашиот 5 Годишен Јубилеј

(16.02.2015)
тоцкаОД АКТИВНОСТИТЕ НА НАШИОТ МД КЛУБ

(11.11.2014)
тоцкаПРОМЕНЕТО  СЕДИШТЕТО  НА  НАШАТА  ПОЛИКЛИНИКА

(06.06.2014)
тоцкаУСПЕШЕН НАСТАП НА 5 тиот КАРДИОЛОШКИ КОНГРЕС

(08.05.2014)
тоцкаОд  ДЕНЕС во ФУНКЦИЈА НАЈНОВА АВТОМАТИЗИРАНА АЛЕРГОЛОШКА  и  БИОХЕМИСКА  АПАРАТУРА

(22.04.2014)
тоцкаПРЕГЛЕДИ  НА  РАБОТНИЦИ  КОИ  РАБОТАТ  СО  ИЗВОРИ  НА  ЈОНИЗИРАЧКО  ЗРАЧЕЊЕ

(09.04.2014)
тоцкаСловачкиот Амбасадор во посета на нашата Поликлиника

(12.12.2013)
тоцкаMD CLUB -  ПРЕДАВАЊЕ ОД ПЕРСОНАЛОТ ВО БИОХЕМИСКА ЛАБОРАТОРИЈА

(22.11.2013)
тоцкаПочна со работа нашиот MD - CLUB

(12.11.2013)
тоцкаДОДЕЛЕНО ПРИЗНАНИЕ ЗА ФИЛАНТРОПИЈА

(27.10.2013)
тоцкаДРУЖЕЊЕТО - ИМПЕРАТИВ ЗА НАШИОТ УСПЕХ

(15.04.2013)
тоцкаОБУКА ЗА ПРВА ПОМОШ ЗА ВОЗАЧИ


(12.10.2012)
тоцка ОД 12.10.2012 ЌЕ ИМ СЛУЖИМЕ И НА ЖИТЕЛИТЕ НА СЕЛО КУРАТИЦА


 

 

Click for Ohrid , Macedonia Forecast

...................................

Д-р Светослав  Маџаров

- Специјалист по Интерна медицина

- Субспецијалист Кардиолог - ангиолог

- Член во Работната група по Ангиологија при Македонското здружение по кардиологија

- Експерт по ултрасонографија и колор-доплер васкуларна дијагностика - ангиодинографија    

-Директор на Поликлиника КЛМ

 

 

Роден на 27.04.1967 во Охрид, Република Македонија

 

Образование:

    -  Средно образование:

      биолошко-хемиски смер во Гимназијата  

      Св.Климент Охридски-Охрид, 1985год.

- Високо образование: дипломиран на Медицинскиот  

  Факултет  при Универзитетот Коменски во Братислава,

      Чешка и Словачка Федеративна Република

 

Специјализација по интерна медицина:

- Институт за постгардуална здравствена еукација во   

   Братислава,Република Словачка, 1994год.

 

Субспецијализација по кардиологија: абсолвирана на 01.06.2009 на Универзитетска Клиниката по кардиологија-Медицински Факултет-Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје (Едукативни активности во тек на субспецијализацијата абсолвирани и на Институтот за постградуална медицинска едукација во Прага и Факултетска болница во Острава - Република Чешка)

Сертифицирани последипломски  студии по ЗДРАВСТВЕН  МЕНАЏМЕНТ: абсолвент на Универзитетот *Св.Кирил и Методиј* - Медицински факултет Скопје - 02.07.2007

Постдипломски студии: Во тек постдипломски магистерски студии по кардиологија на Медицинскиот факултет  при Универзитетот Св.Кирил и Методиј Скопје

 

Движење и активности во службата:

1. Од 1992 до 1994 вработен во Дереровата болница во Братислава, Република Словачка на Клиниката за геријатрија и на Прва интерна клиника.

2. Од 1994 до 1995 вработен во ЈЗО Медицински Центар Охрид во единицата за брза медицинска помош и РЕ за општа медицина.

3. Од 1995 до 2007 вработен во ЈЗО Завод за превенција, лекување и рехабилитација на кардиоваскуларни заболувања Охрид со следниве работни достигнувања и активности:

     - Основач и Раководител на првиот Оддел по

       Ангиологија(васкуларни заболувања) и прв  

       Ангиолошки оддел во Македонија каде се воведе   

       КолорДоплер ултрасонографската т.е.     

      АНГИОДИНОГРАФСКАТА дијагностика на  

        периферните крвни садови(артерии и вени),

-       Заменик Директор и член на Управен одбор на ЈЗУ   

     Завод за превенција, лекување и рехабилитација на   

     кардиоваскуларни заболувања Охрид                 

-       Раководител на Амбулантско-Поликлинички оддел во   

    ЈЗУ Завод за превенција, лекување и рехабилитација на   

     кардиоваскуларни заболувања Охрид

4. Од 2007 до 2009 вработен во ПЗУ Здравствен Дом   

     Медикотехник Александар - Струмица во Одделот по   

     интерна медицина каде го води Кабинетот по  

     Кардиоваскуларни заболувања.

5. Од 2009 основач е и  работи во сопствената   

    ПОЛИКЛИНИКА *КАРДИОЛАБ  МАЏАРОВ* во   

    Охрид

 

Преглед за стручна (цертифицирана) оспособеност и број на самостојно извршени процедури до 2009год.:

 

бр.

Дијагностичка процедура

Церификат/Потврда издаден од страна на

Бр.на асистенции

Бр.на самостојно извршени процедури

1

Колор Доплер Ултрасонографија на периферни крвни садови(каротидни,вертебрални,периферни екстремитетни артерии и вени,абдоминана аорта,в.кава,илични артерии, пенилни артерии)

Институт за срцеви заболувања-Одел по Ангиологија - Скопје и

Кардиоваскуларен центар -Охрид

 

 

 

 

23.540

2.

Транскранијален васкуларен колорДоплер

Институт за постградуална едукација на лекари - Прага, Факултетска болница Оломоуц-Република Чешка

 

 

 

 

2.247

2.

Ехокардиографија со Колор Доплер

Прва интерна Клиника Дерерова болница Република Словачка и Кардиоваскуларен центар -Охрид, Институт за срцеви заболувања- Скопје

 

12.660

3.

Стрес тест ЕКГ(Коронарен стресс тест)

Прва интерна Клиника- Дерерова болница Република Словачка и Кардиоваскуларен центар -Охрид

 

 

10.734

4.

Ултрасонографија на абдоминални органи,уротракт

Центар за Нефрологија Струга, Проф.Солбијати,Фиренца - Италија

 

 

10.914

5.

Улттрасонографија на штитна жлезда

Центар за Нефрологија Струга, Проф.Солбијати,

Фиренца - Италија

 

5.796

6.

Холтер ЕКГ мониторинг

и Холтер за Крвен притисок

Институт за срцеви заболувања-Скопје

и Кардиоваскуларен центар -Охрид

 

 

2.604

7.

Коронарна и периферна ангиографија

Институт за срцеви заболувања- Скопје, Кардиоваскуларен центар -Охрид, Клиника за Радиологија-Одд.за крвни садови-Скопје

 

374

 

27

 

Стручни и научни трудови: Автор и коавтор на триесеттина стручни трудови  од полето на кардиоловаскуларните заболувања и интерна медицина.

 

Конгреси и симпозиуми:Учество на бројни конгреси, симпозиуми, семинари,предавања од локален и интернационален карактер и тоа  во: Македонија,Турција,Чешка,Италија,Португалија,САД, Канада.

 

Едукативни активности на медицински персонал:

-Избран за Едукатор од страна на Лекарската Комора на  

  Македонија.

-Предавач на тема Ангиологија-КолорДоплер-неинвазивна  

 дијагностика пред членството на лекарско Здружение на град  

 Охрид(на повеќе наврати),Лекарски колегиум при  

 Кардиоваскуларен центар Охрид, пред  членството на лекарско  

 Здружение на град Кичево, во Центарот за Континуирана  

 Медицинска Едукација во град Струмица.

-Едукација на помладни медицински кадри и студенти од  

 Канада,Полска,Романија и др. кои престојуваа во  

 Кардиоваскуларниот центар во Охрид.

-Едукација по Колор Доплер васкуларна Дијагностика на  

 лекари во Кардиоваскуларниот центар во Охрид

 

Членство во Медицински  асоцијации:

    - Европско кардиолошко здружение

    - Интернационална унија по ангиологија

    - Васкуларно здружение на САД

    - Европско здружение за ултразвук во медицината и   

      биологијата

    - Чешка Лекарска Комора

    - Чешко кардиолошко здружение

    - Чешко здружение по ангиологија

    - Словачка лекарска комора

    - Здружение на кардиолози на Македонија

    - Македонско Лекарско друштво

    - Здружение на лекари - Охрид

    - Лекарска Комора на Република Македонија   

 

Награди и признанија:

    - Благодарница од организациониот одбор на Првиот   

      Семакедонски Конгрес на лекарите за еден од 10те најдобро   

      презентирани  трудови на Конгресот одржан во    

      Охрид 2000год.

    - Диплома од Македонското Лекарско Друштво за придонес и   

      успешна работа во органите на друштвото.